BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

LAITERIES H. TRIBALLAT hecht veel belang aan de regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens en dus heeft het bedrijf deze website ontwikkeld overeenkomstig de Algemene vordering gegevensbescherming n°2016/679 (hierna de ‘AVG’ genoemd) en de recentste versie van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden (‘loi informatiques et libertés’).
LAITERIES H. TRIBALLAT, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, ziet er steeds op toe dat persoonsgegevens op een wettige, verantwoordelijke en transparante manier worden verzameld.

 

1.CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN VAN DE VERWERKING, WETTELIJKE GRONDSLAG EN BRONNEN

 

a. Persoonsgegevens die u uit eigen wil met ons deelt:
a.1. Als u een gebruikersaccount aanmaakt op onze website, moet u bepaalde persoonsgegevens opgeven: aanspreektitel, naam, voornaam, adres, e-mailadres.
We verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u onze diensten kunnen aanbieden. Als u uw persoonsgegevens niet opgeeft, kunt u ook geen gebruikersaccount aanmaken. De wettelijke grondslag waarop uw gegevens worden verwerkt, is het gerechtvaardigde belang om u kortingen aan te bieden.
a.2. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en u ons toestemming geeft berichten te versturen, moet u uw naam en voornaam opgeven alsook uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt verwerkt op grond van uw toestemming
b. Andere gegevens die wij verzamelen:
Naast de persoonsgegevens die u uit eigen wil opgeeft, kunnen we via de website ook de volgende gegevens automatisch verzamelen, verwerken en bewaren:
• Gegevens met betrekking tot uw toestel en de manier waarop u dat gebruikt. Dat kan gaan over (i) specifieke gegevens met betrekking tot het toestel waarmee u op onze website surft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het model, het besturingssysteem, uw IP-adres, de taal, uw provider en gelijkaardige informatie) en (ii) gegevens over de kenmerken, functies van en meldingen op uw toestel, zodat wij u kunnen herkennen en trends kunnen opvolgen;
• Analyse van de website, bijvoorbeeld het aantal keren dat u de website bezoekt, cumulatieve gegevens en prestatiegegevens. We analyseren onze website zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en we zijn werking kunnen verbeteren.
De wettelijke grondslag waarop wij deze gegevens verwerken is ons gerechtvaardigde belang om de prestaties van de website te controleren en te verbeteren en trends op te volgen, de manier waarop de website wordt gebruikt en de activiteiten die erop plaatsvinden.

 

2.BESTEMMELINGEN

 

a. Doorgifte aan dienstverleners:
LAITERIES H. TRIBALLAT kan externe dienstverleners inschakelen om bepaalde diensten te verkrijgen. Wanneer deze externe dienstverleners die diensten dan aanbieden, kunnen zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken in de hoedanigheid van verwerker.
Deze externe dienstverleners moeten zich aan hun contractuele verplichtingen houden, met name de verplichting om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen wanneer ze uw persoonsgegevens bewaren en om ze enkel te verwerken volgens de door LAITERIES H. TRIBALLAT opgelegde instructies.
b. Andere bestemmelingen:
LAITERIES H. TRIBALLAT kan uw persoonsgegevens ook delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juristen en externe adviseurs voor zover dat toegestaan is door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De wettelijke grondslag waarop uw gegevens worden verwerkt is in dat geval onze verplichting om aan de wet te voldoen of ons gerechtvaardigde belang om onze rechten in rechte uit te oefenen of te verdedigen.

 

3.WELKE RECHTEN HEBT U?

 

Overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten aanpassen of verwijderen, om de verwerking ervan te beperken of u ertegen te verzetten. U heeft ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en mag bepalen hoe uw gegevens na overlijden worden bewaard, welke moeten worden verwijderd en hoe ze worden gedeeld.
Meer informatie over deze rechten vindt u in de bijlage ‘Uw rechten’.
U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar LAITERIES H. TRIBALLAT – service ‘Rians Vous Ecoute’ – Route de Malvette – 18220 RIANS – FRANKRIJK of door de functionaris voor gegevensbescherming te contacteren op het volgende e-mailadres: dpo@rians.com.De functionaris kan mogelijk een identiteitsbewijs opvragen. Wanneer u een van uw rechten wil uitoefenen, kan uw verzoek worden geweigerd als dat niet beantwoordt aan de voorwaarden in dit privacybeleid of in de huidige wet- en regelgeving. In dat geval wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld.
Wanneer u een klacht heeft, kunt u dat indienen bij het CNIL, de Franse autoriteit persoonsgegevens, op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX – FRANKRIJK. U kunt bij hen bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer u vermoedt dat uw gegevens niet worden verwerkt volgens de huidige wet- en regelgeving.

 

4.HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

 

BIJLAGE: UW RECHTEN

 

(a) Recht op inzage: als u persoonsgegevens met ons deelt, mag u altijd vragen deze in te zien.
U mag ook een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben.
(b) Recht op rectificatie: U heeft het recht ons te vragen foute persoonsgegevens aan te passen. In functie van de doeleinden van de verwerking mag u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te leveren.
(c) Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’): U heeft het recht om te vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
(d) Recht op beperking van de verwerking: U mag ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval worden de gegevens in kwestie gemarkeerd en worden ze enkel nog voor bepaalde doeleinden verwerkt.
(e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Wij kunnen u de persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld in een gangbare en machineleesbare vorm geven en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat wij dat verhinderen.
(f) Recht van bezwaar: U mag steeds bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen of wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing.
Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, heeft u bovendien steeds het recht bezwaar te maken tegen de verwerking ervan voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.